Meniu Închide

Proiecte propuse si realizate

PROIECT GENERAL PENTRU  REGENERARE URBANĂ DURABILĂ A MICROREGIUNII VALEA JIULUI

 

Ministerul Energiei

Universitatea din Petroșani

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului
Petroșani

 

Premiza

Premiza

 

In 2019

2 exploatări miniere ”viabile” (LIVEZENI, VULCAN)

2 exploatări miniere cu Proiecte Tehnice de Inchidere  (LONEA, LUPENI)

Producție: cca 700.000 to/an

2 exploatări cu PTÎ în execuție (Uricani, Paroșeni) din SNIMVJ

Metodele de exploatare clasice: spațiul exploatat dirijat are 3-5m

 

Probleme potențiale

Specialiştii în mine, geologie şi topografie minieră ai Universității din Petroșani estimează că:

1. Efectele de subsidență se atenuează după   15-20 de ani de la încetarea folosirii   acestor metode de exploatare

2. Se vor produce surpări şi alunecări de teren,  bruşte, la suprafaţă (doline)

3. Sunt semnale îngrijorătoare în Valea Jiului:

Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni

În viitorul apropiat al Văii Jiului:

 • Există pericolul unei scufundări treptate sau bruşte, iar producerea unui cutremur de intensitate medie, poate duce la un dezastru major în această microregiune, incluzând comunităţile şi mediul înconjurător
 • Din cercetările specialiştilor de la Universitatea din Petroşani reiese clar că în perimetrele miniere se produc și se vor produce scufundări ale suprafeţelor, iar aceste zone vor trebui să fie delimitate, împrejmuite şi monitorizate

Situația existentă – disfuncționalități

La realizarea Proiectelor de Încetare a Activităţii Minelor şi Proiectele Tehnice de Închidere a exploatărilor minire din Valea Jiului nu au participat  reprezentanţi ai Administraţiilor Publice Locale şi ai comunităţii. Sunt aspecte tehnice care ridică semne de întrebare, dintre care menţionăm:

 1. Criteriile stabilirii încetării activităţii de producţie
 2. Perioada între ultima zi de producţie şi finalizarea PTÎ, este extrem de scurtă (1 an) şi nu reflectă timpul necesar pentru:
 • Recuperarea utilajelor şi materialelor în conformitate cu inventarul exploatarii miniere la momentul opririi productiei;
 • Execuţia lucrărilor tehnice de închidere a lucrărilor subterane;
 • Alte probleme probabile:
 • Nu se execută lucrări de rambleiere a galeriilor de mină, adiacente pilierilor de protecţie a zonelor populate, a căilor de circulaţie, a cursurilor de ape, a altor obictive de la suprafaţă
 • Nu sunt tratate într-un capitol separat, clădirile care reprezintă monumente istorice industriale, aspect care a generat multe controverse în cazul demolării unor clădiri din incinta fostei mine Petrila, între Ministerul Culturii şi Ministerul Energiei.

Faptul că în nici o incintă minieră din cele 9 (nouă) închise în perioada 1994 - 2016 nu s-a realizat un muzeu al exploatării  huilei de Valea Jiului, rămâne un mister

Primăriile:

- Au cel puțin o mină în raza teritorială

- Nu au personal specializat în domeniul minier

- Pentru PTÎ, proiectantul solicită autorizația de construcție de la CJ (aspect negativ semnalizat din 2006 de MM)

- Nu au o consultare și expertiză la Proiectul tehnic de execuție pentru închiderea minei, fiind doar formală

- Consultarea în general se face la predarea construcțiilor de suprafață, terenuri, halde steril - ”Ziua ușilor deschise” pentru cosultarea PTI nu rezolvă anumite probleme complexe

- O persoană desemnată să țină legătura cu comunitatea

Propunere

Înființarea, la nivelul Universității din Petroșani, a Centrului de Cercetare pentru Regenerare Urbană Durabilă Valea Jiului (CCRUD-VJ)

 • platformă digitală, care prin parteneriatul local inventariază si cercetează potențialul resurselor locale (capital uman, capital natural, capital material, capital investițional, etc.), pentru:
  • Inregistrarea unor oportunități locale pentru tineri, în mediul economic;
  • Atragerea de fonduri din exterior și distribuția în comunitatea locală;
  • Eficientizarea proceselor educaționale și de pregătire, în funcție de aptitudinile elevilor și studenților;
  • Colaborareă mediului economic cu cel educațional;
  • Utilizarea eficientă a resurselor fizice;
  • Revizuirea strategiilor locale de dezvoltare durabilă.

Universitatea din Petroșani:

Centrul de Cercetare pentru Regenerare Urbană Durabilă Valea Jiului (CCRUD-VJ)

 • Integrarea, între activitățile CCRUD-VJ, a problemei terenurilor și clădirilor de tip brownfields (zone industriale dezafectate) din perimetrele miniere Valea Jiului discutate anterior, prin crearea:

Biroului de Urmărire și Control pentru Perimetrele Miniere Valea Jiului

Biroul de Urmărire și Control pentru Perimetrele Miniere Valea Jiului din CCRUD- VJ

ATRIBUȚII:

 • Întocmește hărţi de risc la alunecări de teren sau scufundări, în perimetrele miniere din Valea Jiului
 • Monitorizarea deformărilor terenurilor şi a construcţiilor de la suprafaţă sub influența exploatării subterene ;
 • Identificarea zonelor şi a clădirilor cu risc ridicat;
 • Realizarea prognozei de deformare a terenurilor şi construcţiilor;
 • Redarea în folosinţă a terenurilor care au ajuns la stabilizare;
 • Monitorizarea stabilităţii haldelor, iazurilor de decantare, drumuri, clădiri, depozite de cenuşă, , cladiri , obiective industriale etc;
 • Emiterea de buletine de informare lunare (periodice) pentru Primării, despre situaţia  perimetrelor miniere şi a măsurilor ce se impun;
 • Prin verificarea Proiectului de Încetare a Activităţii a minei şi a Proiectului Tehnic de Execuţie pentru închiderea minei, C.A.S.T.V.J., poate aduce completări şi măsuri suplimentare, care vizează: evitarea fenomenelor de scufundare bruscă, incintele minelor şi drumurile, haldele, regimul de proprietate;

Biroul de Urmărire și Control pentru Perimetrele Miniere Valea Jiului din CCRUD - relații tehnice de colaborare:

 • - Dirigenția PTÎ a minelor
 • - Semnalările cetățenilor
 • - Prevenție și soluții
 • - Rapoarte lunare (periodice) la D.G.R.M.

Măsuri la nivelul U.A.T. din Valea Jiului:
Petrila, Petroșani, Vulcan, Aninoasa, Lupeni, Uricani

 • În cadrul Primăriilor:

Înființarea unei funcții contractuale - Responsabil Supraveghere al Perimetrelor Miniere - specialist ing. topograf, ing. minier, care aparține de una din direcțiile: Mediu, Urbanism sau Cadastru.

Rolul Responsabilului SPM:

- Consultare de specialitate a PTÎ

- Completări adiționale la PTÎ:

- protejare construcții de suprafață

- delimitarea unor perimetre periculoase și monitarea acestora

- lucrări de consolidare (ziduri de sprijin, foraje și injectări pentru stabilitatea zonelor periculoase la alunecări de teren)

 • Abordarea globală şi nu sectorială a problematicii de mediu din perimetrele miniere PTÎ să cuprindă :

evacuări de ape de mină, infiltraţii de ape de suprafaţă în subteran, pâlnii şi goluri de surpare de la suprafaţa minelor, halde de steril de mină, construcţii miniere de la suprafaţă şi din subteran, incinte miniere, căi de acces, etc.

 • Stabilirea încă din faza de „plan de încetare a activităţii - PIA” a regimului de proprietate a terenului.
 • Modificarea şi completarea Legii minelor, a Manualului de închidere a minelor
 • Solicitarea tuturor companiilor miniere de a-și clarifica regimul proprietății și respectiv întabularea celor aflate în proprietate pentru perimetrele miniere supuse închiderii
 • Predarea terenurilor reabilitate și ecologizate autorităților administrației locale
 • Interzicerea extinderii intravilanului UAT în zonele care se află în afara perimetrului pilierului de siguranță minieră;
 • Reglementarea și soluționarea problemelor privind monitorizarea post- inchidere, exploatarea si întreținerea stațiilor de epurare ape de mină
 • Constatările efectuate pe teren au evidențiat faptul că față de recepția la terminarea lucrărilor PTÎ, situația lucrărilor de închidere a evoluat în sens negativ. Sunt perimetre miniere unde lucrările de închidere și ecologizare nu și-au atins obiectivul și s-au degradat în timp.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

 • Închiderea minelor din Valea Jiului: 2024
 • PROIECT GENERAL PENTRU REGENERARE URBANĂ DURABILĂ A MICROREGIUNII VALEA JIULUI
 • Activitate: 20 – 25 ani
 • Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție, Valea Jiului
 • Proiectul prezentat Comisiei Europene
 • Proiectul prevede măsuri strategice pe termen mediu și lung, pentru securizarea și stabilizarea terenurilor din zona carboniferă Valea Jiului
 • Are ca scop, demararea procesului de tranziție și pentru a răspunde dificultăților sociale și de mediu
PROIECT GENERAL PENTRU REGENERARE URBANĂ DURABILĂ A MICROREGIUNII VALEA JIULUI

 

ETAPA I- Crearea

- Centrului de Cercetare pentru Regenerare Urbană

Valea Jiului (Universitatea din Petroșani)

- Biroul de Urmărire și Control pentru Perimetrele

Miniere Valea Jiului (funcționează în cadrul

C.C.R.U.VJ)

- Responsabil pentru Supravegherea Perimetrelor

Miniere (U.A.T. din Valea Jiului)

ETAPA II – etape de parcurs

- Proiect amplu cu activități complexe

- Necesită studiu de fezabilitate și Proiect tehnic

- Echipă tehnică de proiect

- Accesare fonduri europene

Ministere și instituții publice implicate

 

Ministerul Energiei

Ministerul Educației Naționale

Ministerul Economiei

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Mediului

Ministerul Apelor și Pădurilor

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

I.N.C.D. INSEMEX PETROŞANI

U.A.T. din Valea Jiului

INIȚIATORI – COORDONATORI

Prof. univ. dr. ing. IRIMIE SABINA

Ing. FULGA CONSTANTIN

Ing.  BENEA DANIEL

Arh. Drd. DANCIU MIHAI-IONUȚ

Ing.  PASCU VIOREL

Ing. GAVRILESCU MARIUS

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului

Prof. univ. dr. ing. SORIN MIHAI RADU

Rector al Universităţii din Petroşani

Prof. univ. dr. ing. MIRCEA GEORGESCU

Universitatea din Petroşani

Prof. univ. dr. ing. ILIE ONICA

      Universitatea din Petroşani

PIC-Res: Platformă digitală de inventariere și cartare a resurselor Văii Jiului- propunere proiect

Programul Actiuni urbane inovatoare

Obiectiv: furnizarea catre autoritatile urbane din întreaga Europa a spatiului si a resurselor necesare în vederea testarii unor idei îndraznete si nedemonstrate care abordează provocari urbane interconectate.

Scopul proiectului: inventarierea resurselor locale și a modului în care acestea pot fi utilizate pentru: generarea unei economii locale circulare bazată pe cunoaștere; menținerea capitalului uman creativ prin oportunități sporite; cooperarea celor patru categorii de actori locali: administrație locală, antreprenori, comunitatea științifică și societatea civilă.

Parteneri:

 • Administratii locale: AUP: Municipiul Vulcan - 27.836 locuitori; AUA: Municipiul Lupeni - 28.194 locuitori, orasul Aninoasa - 4.593 locuitori. Total: 60.623 locuitori
 • Mediul educational: Universitatea din Petrosani si toate institutiile educationale din Valea Jiului;
 • Mediul economic: societatile comerciale;
 • Societatea civila: ONG locale.

 

Descriere ideii de proiect:

Proiectul consta în crearea si functionalizarea unei platforme digitale, care prin parteneriatul local inventariaza si se prezinta resursele locale (capital uman, capital natural, capital material, capital investitional, etc.), pentru:

 • Inregistrarea unor oportunitati locale pentru tineri, in mediul economic;
 • Atragerea de fonduri din exterior si distributia in comunitatea locala;
 • Eficientizarea proceselor educationale si de pregatire, in functie de aptitudinile elevilor si studentilor;
 • Colaborare mediu economic cu cel educational;
 • Utilizarea eficienta a resurselor fizice.
 • Revizuirea strategiilor locale de dezvoltare durabila.

 

Activitati in cadrul proiectului:

 • Constituire sali multimedia pentru gazduire platforma digitala prin amenajare spatii si achizitii de hardware si sotfware;
 • Recoltare date din teren, prin colaborarea tuturor partenerilor implicati si introducere directa in platforma digitala;
 • Evaluarea strategiilor actuale, simularea lor si implementarea actualizarilor necesare.
 • Suprapunerea si corelarea datelor pentru evidentierea potentialului punctual, fundamentat din punct de vedere istoric si cultural;
 • Initierea programelor de mentorat si orientare in cariera pentru tineri si branding de imagine pentru localitati.

 

Beneficii:

Administratiile locale:

 • Administratiile vor inregistra, per total, de 4 ori valoarea bugetului disponibilizat pentru participare: dublul primit la inceput, restul la finalul programului;
 • La finalul programului, administratiile vor avea acces nelimitat la cea mai completa baza de date locale dintre toate institutiile publice din Romania, actualizata in permanenta;

 

Mediul educational:

 • Universitatea din Petrosani: inregistrare potentiali candidati, la finalul proiectului va detine un spatiu echipat, “gazda” platformei digitale;
 • Institutii preuniversitare: inregistrare coerenta a parcursului elevilor, in functie de aptitudini. Fiecare unitate de invatamant va beneficia de dotari care ajuta la colectarea datelor: laptop, proiector, etc..;

 

Mediul investitional:

 • Societatile comerciale vor putea lucra impreuna cu scolile pentru a atrage forta de munca motivata si calificata;

 

Societatea civila:

 • Se vor creea premisele pentru alcatuirea grupurilor de initiativa, imprecuna cu cadrele didactice, care sa implice elevii in activitatile care corespund necesitatilor si aptitudinilor acestora