Meniu Închide

Statutul

ASOCIAŢIEI COMITETULUI DE INIŢIATIVĂ VALEA JIULUI

Se constituie, în baza O.G. nr.26 din 2000  şi potrivit prezentului Statut, Asociaţia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului.

Asociaţia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului , este persoană juridică de drept privat, non- profit, independentă, organizată potrivit O.G. nr. 26 din 2000, ai cărei membri fondatori sunt:

FULGA CONSTANTIN

BENEA DANIEL

ŢUGULEA CĂTĂLIN

SIMZIAN GEORG

STEPAN NICU DANIEL

SELEJAN AUREL- EMILIAN

Asociaţia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului este persoană juridică română de drept privat, avînd denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul  163001   din  31.08.2017  eliberată de către  Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei.

Asociatia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public şi apolitică.

Capitole

Durata si sediul

Asociaţia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în Petroşani, str. Universității,  nr. 20, cam. 310,  cod poștal 332006, Hunedoara.  Asociaţia funcţionează sub  sigla Asociației Comitetului de

Inițiativă Valea Jiului. Membrii  Asociaţiei COMITETULUI DE INIŢIATIVĂ PETROŞANI devin membrii Asociației Comitetului de Inițiativă Valea Jiului

Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 

Scopul

Membrii Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului doresc să se asocieze în scopul :

 1. Dezvoltării activităţii economice a Văii Jiului şi a judeţului Hunedoara,  reprezentarea unitară a intereselor societăţilor comerciale, în relaţia cu alte entităţi juridice locale, judeţene sau naţionale, promovarea şi sprijinirea intereselor acestora prin toate mijloacele legale, atragerea de investiţii şi fonduri nerambursabile din România şi din străinatate,;
 2. Pentru relaţia cu Consiliile Locale ale celor 6 orașe din Valea Jiului, este o resursă în ceea ce priveşte participarea cu propuneri şi idei pentru dezvoltarea economică a zonei Văii Jiului;
 3. Prin promovarea de proiecte, Asociaţia Comitetului de Iniţiativă Valea Jiului  urmăreşte sprijinirea membrilor şi a comunităţilor locale în sensul îmbunătăţirii din punct de vedere calitativ a ofertei de produse şi servicii de orice natura în Valea Jiului;
 4. Organizarea de acţiuni în vederea încurajării şi susţinerii investiţiilor în activitatea de producţie, prestării de servicii, comerţ şi turism în Valea Jiului;
 5. Susţinerea oamenilor de afaceri în vederea creării unei infrastructuri care să raspundă cerinţelor desfăşurării unei activităţi economice moderne, eficiente;
 6. Sprijinirea instituţiilor statului în vederea solutionării unor probleme de maximă urgenţă având caracter internaţional, naţional, regional sau local;
 7. Constituirea  unui  fond de solidaritate;
 8. Combaterea concurenţei neloaiale;
 9. Facilitarea accesului membrilor asociaţiei în mod special, precum şi altora interesati la documentaţii şi informaţii din domeniile de interes ale acestora;
 10. Iniţierea şi organizarea de manifestări interne şi internaţionale şi misiuni economice specifice obiectului de activitate;
 11. Participarea la elaborarea politicilor locale, regionale sau naţionale de stimulare si promovare a întreprinderilor mici si mijlocii;
 12. Promovarea legalităţii şi deplinei corectitudini în activitatea economică;
 13. Promovarea unui management performant în formarea unor atitudini şi culturi asupra calităţii, atât la consumator cât şi la furnizor, în mediile economic şi social.
Activități

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune iniţierea următoarelor activităţi:

1  Reprezentarea, promovarea, sustinerea şi protejarea intereselor agenţilor economici şi celorlalti membrii ai asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice şi cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în relaţiile dintre aceştia;

2. Propunerea către forurile competente şi susţinerea unor legi, normative şi măsuri tehnice sau administrative în interesul membrilor săi;

3.  Să acţioneze pentru înlăturarea eventualelor inconveniente care apar din aplicarea unor dispoziţii sau măsuri administrative, interpretari abuzive ale normelor, ordinelor şi legilor în vigoare contrare intereselor membrilor şi organizaţiilor componente;

4.  Să acţioneze pentru obţinerea de facilităţi diverse în interesul membrilor săi şi al creşterii puterii competitive a economiei hunedorene;

5. Să informeze opinia publică, organele locale (Consilii Locale şi Primării), organele judeţene (Consiliul Judeţean Hunedoara), Guvernul şi Parlamentul despre dezideratele si solicitările membrilor asociaţiei;

6.  Colaborarea cu alte asociaţii de afaceri, cu organizatiile patronale din ţară şi străinatate, cu agenţi economici sau organisme interne şi internaţionale, precum şi cu alte organisme similare din Europa şi din întreaga lume, direct sau prin reprezentanţii lor în România;

7. Colaborarea cu Camera de Comert şi Industrie a României şi Comisia Naţională de Statistică, în condiţiile stabilite după caz, la elaborarea rapoartelor şi publicaţiilor privind evoluţia comerţului şi industriei şi pentru problemele care constituie sfera sa de activitate;

8. Organizarea de târguri, expoziţii şi alte manifestari în scopul promovării şi reprezentării membrilor, inclusiv activităţi de lobby şi advocacy;

9.  Acordarea de asistenţă membrilor asociaţiei în relaţia cu organele administrative;

10. Militarea pentru recunoaşterea rolului întreprinderilor mici şi mijlocii în economia românească;

11. În cadrul Asociaţiei, va fi constituit un grup de lucru  ce va centraliza  opinii, idei şi proiecte, pe probleme locale, care apoi vor fi dezbatute și  supuse atenției Consiliilor Locale ale oraşelor din Valea Jiului;

12. Realizarea de programe şi proiecte eco- civice, promovându-le cu implicarea tinerilor şi cetăţenilor din Valea Jiului;

13. Promovarea imaginii Văii Jiului şi sprijinirea activităţii de  voluntariat în viaţa civică a acestuia ;

14. Acordarea de consultanţă şi consiliere cetăţenilor pentru dezvoltarea atitudinii civice, precum şi alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică ;

15.  Implementarea  de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice locale din Valea Jiului,  din ţară şi din străinătate;

16.  Dezvoltarea unor activităţi economice în vederea autofinanţării şi alte acţiuni de atragere de fonduri ;

17.  Organizarea anual a festivităţii Ziua patronatului de Valea Jiului, sub patronajul ACI Valea Jiului;

18. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice pentru sensibilizarea opiniei publice potrivit legii ;

18.  Realizarea de pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale de  informare ;

20.  Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.

 

Membrii

Asociaţia Comitetului de Ințiativă Valea Jiului este compusă din:

1. Membri fondatori;

2.Membri ;

3. Membri de onoare (fară drept de vot);

4. Colaboratori voluntari;

5. Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii.

Poate deveni membru al Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de profesie, religie, naţionalitate, cetăţenie şi care manifestă un interes real în susţinerea scopului asociaţiei, depunând o adeziune scrisă.

Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

Calitatea de membru al Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului se poate pierde în următoarele cazuri :

 • prin excludere ;
 • prin radiere în urma decesului ;
 • ca efect al desfiinţării Asociaţiei ;

Excluderea poate interveni şi în următoarele cazuri :

 • producerea de daune şi / sau prejudicii Asociaţiei, morale sau materiale, prin activitatea desfăşurată;
 • neplata timp de 6 luni a cotizaţiei;
 • angajarea în activităţi ce contravin scopurilor  şi obiectivelor Asociaţiei,  specificate în prezentul statut;
 • nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale Asociaţiei;
 • angajarea respectivei persoane în activităţi ce contravin legilor ţării şi ordinii de drept;
 • condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al Asociaţiei

Excluderea se dispune de către conducerea Asociaţiei în conformitate cu Legea 26/ 2000, la propunerea Consiliului Director.

Pierdera calităţii de membru al Asociaţiei nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse la patrimoniul Asociaţiei.

Drepturi si obligatii

Membrii Asociaţiei  Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, au următoarele drepturi şi obligaţii:

- Să participe la activităţile organizate de Asociaţie ;

- Să facă propuneri în Adunarea Generală;

- Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;

- Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere ;

- Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei ;

- Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei ;

- Să cotizeze periodic cu o anumită sumă, stabilită de Consiliul Director.

 

Structura

Asociația funcționează prin următoarele organisme :

Adunarea Generală, este organul de conducere al Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului și estealcătuită din totalitatea membrilor Asociaţiei.

Între sedintele Adunării Generale,  activitatea Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului este condusă de Consiliul Director.

Organul de control al Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului  este cenzorul.

Asociaţia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului este reprezentată de Preşedinte iar în absenţa acestuia  de un  Vicepreşedinte sau Secretar.

Adunarea Generală.

Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei.

Adunarea Generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei.

Şedinţele Adunării Generale.

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedintă ordinară şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii Asociaţiei.

Convocarea Adunării Generale.

Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin 2/3 din numărul  membrilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice.

Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel putin 2/3 din numărul membrilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice.

 Atribuţiile Adunării Generale.

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) alege Preşedintele Asociaţiei şi Consiliul Director, în condiţiile prezentului statut;

b) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;

d) modificări  în  statutul Asociaţiei;

e) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei; stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

Hotărârile Adunării Generale se iau in prezenţa a 51% din membri şi sunt considerate legale.

Consiliul Director.

Consiliul Director, duce la îndeplinire hotărârile  Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului,  conduce activitatea Asociației între ședințele Adunării Generaleși este compus dintr-un număr de 9 membri.

Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţi.

Primul Consiliu Director de constituire  al Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului are alcătuirea:

 1. FULGA  CONSTANTIN – preşedinte, membru fondator, Dir. Gen. SC EDY URSU COMIMPEX SRL Petroșani ;
 2. BENEA DANIEL – vicepreşedinte, membru fondator, Dir. Gen.  SC Electro Promex  SRL Petroşani;
 3. ŢUGULEA CĂTĂLIN – vicepreşedinte, membru fondator, Dir. Gen. S.C.ALY MONIK TUG S.R.L. Petroșani;
 4. SIMZIAN GEORG – vicepreședinte, membru fondator, Dir. Gen. S.C. SIMAUSROM COMSERVIMPEX S.R.L. Petrila;
 5. STEPAN NICU-DANIEL – vicepreședinte, membru fondator, Dir. Gen. S.C. EURO JOBS S.R.L. Petroșani;
 6. SELEJAN AUREL- EMILIAN – vicepreședinte, membru fondator, Dir. Gen. S.C. SERVICE IMPLEMENTARE PRODUCȚIE S.R.L. Petrila ;
 7. IRIMIE SABINA – membru, prof. univ. dr. ing. -  Universitatea din Petroșani;
 8. DANCIU- IONUȚ MIHAI – membru, as. univ. dr. arh. – Universitatea Politehnică Timișoara
 9. PASCU VIOREL – secretar, iniţiator PROIECT

Şedinţele Consiliului Director.

Consiliul Director se întruneşte în şedintă ordinară o dată pe lună, şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este necesar. Hotărârile se iau în prezenţa a 51% din membri pe principiul un om, un vot.

Atribuţiile Consiliului Director.

Consiliul Director asigură ducerea la indeplinire a hotărîrilor Adunării Generale.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director, are următoarele atribuţii :

a) furnizează  idei şi propuneri pentru dezvoltarea economică a Văii Jiului, ce vor  fi prezentate

Consiliilor Locale ;

b) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi

cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul

programelor Asociaţiei ;

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;

d) aprobă organigrama şi politica de personal ale  Asociaţiei ;

e) aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în

cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei ;

f) poate îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală ;

Durata mandatului Consiliului Director

Preşedintele Asociaţiei şi membrii Cosiliului Director, au un mandat de 4 ani.

Activitatea de control.

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului şi al activităţii economico-financiare a asociaţiei este asigurată de  cenzorul, stabilit  de Consiliul Director.

Cenzorul verifică operaţiile financiare şi conturile gestiunii, sau  de câte ori o solicită Consiliul Director sau Preşedintele, numai sub semnătura acestuia din urmă.

Preşedintele.

Preşedintele Asociaţiei  Comitetului de Inițiativă Valea Jiului are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Asociaţia

a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţi;

b) coordonează activitatea  Asociaţiei;

c) conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

 

Patrimoniul

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului este de 3250 lei, constituit prin depozit bancar.

Patrimoniul Asociaţiei este alcătuit din :

a) cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la

bugetele locale, sponsorizări, moşteniri ;

b) activitătţi economice proprii in scopul autofinanţării ;

c) înfiinţarea de societăţi comerciale, iar dividendele obţinute de asociaţie din

activitaţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi

societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului

asociaţiei ;

d) alte venituri prevăzute de lege.

Asociaţia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului are buget propriu de venituri şi cheltuieli.

Cotizaţia lunară este de 50 RON, pentru membrii din mediul economic și activitate voluntară, fără cotizație, prin Contract de voluntariat.

Bunurile mobile şi imobile dobândite vor fi înregistrate conform prevederilor legale.

Fondurile băneşti ale Asociaţiei folosesc pentru organizarea acţiunilor, în ţară şi străinătate, conform prevederilor stabilite din bugetul de venituri şi cheltuieli.

În situaţia realizării unor venituri suplimentare, peste prevederile bugetare, acestea pot fi cheltuite conform prevederilor stabilite de Consiliul Director, dar aceste venituri trebuie să servească numai scopului asociaţiei.

Consiliul Director poate stabili indemnizaţii, precum şi contravaluarea unor cheltuieli ocazionate de exerciţiul funcţiei respective, pentru Preşedintele Asociaţiei, membrii Consiliului Director şi cenzor, în funcţie de resursele financiare şi reglementările în vigoare.

Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor  face cu  semnătura preşedintelui și a secretarului.

 

Modificare statut

 Modificarea statutului.

Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. Prezentul Statut redactat în limba română, în 6 ( şase) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria PETROŞANI.

Dizolvare. Lichidare.

Dizolvarea și lichidarea Asociației. Transmiterea patrimoniului.

Dizolvarea asociatiei:

Asociația se poate dizolva:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărârea Adunării Generale.

Asociația se dizolvă de drept prin:

a) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;

b) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecăoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociația urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când Asociația a devenit insolvabilă;

Instanța competentă să hotaăască dizolvarea este judecatoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul.

Lichidarea Asociației se va realiza cu repectarea prevederilor legale cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

În cazul dizolvarii Asociației, bunurile cuprinse în patrimoniul acesteia și rămase ca urmare a lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănator, conform dispozițiilor art. 60 din Ordonanța Guvernului.

Dispoziţii finale

Membrii Asociaţiei cu drept de vot din Adunarea Generală pot modifica sau completa prezentul statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jumătate plus unu din numărul  total al membrilor.

Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub formă scrisă, cu îndeplinirea condiţiilor legate de fond şi formă, în conformitate cu prevederile legii.

Prevederile prezentului statut se completeată cu prevederile legii.

Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice este Cabinet de Avocat – MEZABROVSCHI DOREL, cu sediul în Petroşani, str. Aviatorilor, Bl. 16,  Ap. 3,  cod 332106,  Hunedoara.